Showing all 3 results

หัวฉีด

หัวฉีด (Electronic Fuel Injection: EFI) คือ อุปกรณ์จ่ายน้ำมันแก๊สโซลีน (เบนซิน) เข้าไปยังห้องเผาไหม้ ทำหน้าที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปยังห้องเผาไหม้เพื่อทำการจุดระเบิด ปล่อยแรงดันให้เป็นละอองฝอยไปยังห้องเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มกำลัง